OPĆI UVJETI PRIJEVOZA PUTNIKA

Opći uvjeti prijevoza

Članak 1.
Putnik je dužan brinuti se da na polaznom stajalištu ili međustajalištima uđe u autobus koji prometuje na liniji, te da na svojem odredišnom stajalištu iziđe iz autobusa. Putnik može ući ili izaći samo na stajalištu koje je predviđeno po redu vožnje osim u slučaju više sile.

Članak 2.
Svi putnici moraju posjedovati valjanu kartu koju su dužni na zahtjev vozača-konduktera ili kontrolora pokazati. Karte vrijede za vožnju na dan/sat naznačen na karti. U slučaju gubitka, uništenja ili otuđenja vozne karte (jednosmjerne, povratne ili bilo koje druge vozne karte) putniku se ne izdaje duplikat i putnik gubi sva prava stečena kupnjom te iste vozne karte osim u slučajevima oštećenja vozne karte u kojima putnik može prijevozniku predočiti oštećenu voznu kartu. Putnici sa posebnim potrebama trebaju vozno osoblje upozoriti na posebne potrebe prije polaska. Da bi se osiguralo uredno obavljanje prijevoza vozno osoblje može izmjestiti putnike neovisno o brojevima sjedala na rezervacijama.

Članak 3.
Putnik koji želi produžiti putovanje istim autobusom i dalje od stajališta do kojeg vrijedi njegova vozna karta, dužan je to prijaviti voznom osoblju u stajalištu prije svojeg prvobitnog uputnog stajališta. U slučaju iz prethodnog stavka putnik nadoplaćuje voznu kartu do novog odredišnog stajališta. Ukoliko putnik prijavi voznom osoblju da želi produžiti putovanje istim autobusom i dalje od stajališta do kojeg vrijedi njegova vozna karta nakon drugog stajališta registriranog u voznom redu, za dodatnu relaciju naplaćuje se druga - dodatna vozna karta.

Članak 4.
Ukoliko se putnik pritaji od voznog osoblja u namjeri da ne plati voznu kartu ili ako putnik izgubi ili na bilo koji način ostane bez vozne karte dužan je voznom ili nadzornom osoblju platiti novu voznu kartu na relaciji na kojoj putuje. Ako se ne zna putnikovo početno stajalište, naplaćuje se vozna karta od polaznog stajališta autobusa do odredišnog stajališta putnika.

Članak 5.
Ukoliko nadzorno osoblje zateče putnika u autobusu bez vozne karte ima pravo naplatiti punu cijenu vozne karte od stajališta na kojem je putnik ušao do njegovog odredišnog stajališta. Ako se ne zna putnikovo početno stajalište, naplaćuje se vozna karta od polaznog stajališta autobusa do odredišnog stajališta putnika. Ukoliko se u autobusu zatekne putnik sa uništenom ili krivotvorenom voznom kartom vozno ili kontrolno osoblje će putniku takvu voznu kartu oduzeti i putniku naplatiti voznu kartu sukladno stavku 1. i 2. ovog članka, a može za istoga zabraniti izdavanje takve vozne karte. Putnik koji odbije platiti voznu kartu isključuje se iz putovanja, a ukoliko to odbije, vozno odnosno kontrolno osoblje je dužno obavijestiti najbližu dežurnu policijsku službu.

Članak 6.
Za neiskorištenu povratnu kartu putnik ima pravo na povrat dijela novca. Od neiskorištene povratne karte putniku će se pri isplati odbiti iznos jednosmjerne karte pripadajuće kategorije i vratiti preostali iznos. Putniku koji vrati neiskorištenu kartu u jednom smjeru do 1 sat prije polaska, isplatit će se puni iznos cijene karte. Putniku koji vrati neiskorištenu kartu u jednom smjeru nakon tog vremena, isplatit će se iznos plaćene karte umanjen za 10%. Jednosmjerna karta koja nije iskorištena u vremenu polaska koje je na njoj navedeno, može se koristiti i kasnije, ali uz uvjet ovjere karte u prometnom uredu. Tako ovjerena karta vrijedi za polazak koji je kod ovjere naznačen.

Članak 7.
Putnici, korisnici usluge Društva na vlastiti zahtjev uz izdanu kartu mogu dobiti R1 račun o cijeni vozne karte, koji služi kao potvrda o cijeni vozne karte. Potvrde o cijeni vozne karte bez predočenja vozne karte se ne izdaju.

Članak 8.
Za vrijeme putovanja vozno i/ili nadzorno osoblje prijevoznika može isključiti putnika iz putovanja na prvoj postaji u slučaju da narušava red i mir u autobusu, da ugrožava sigurnost prometa, te smeta vozno osoblje u radu. U slučajevima isključenja iz prethodnog stavka putnik nema pravo na povrat iznosa vrijednosti vozne karte od mjesta isključenja do odredišne postaje putnika, a istom se uručuje pripadajuća prtljaga.

Članak 9.
Ako putnik grubom nepažnjom, namjerno ili iz nehata zagadi ili uprlja autobus, dužan je prijevozniku naknaditi štetu u visini stvarnih troškova čišćenja autobusa.

Članak 10.
Putnik je dužan prijevozniku naknaditi štetu koju jer prouzročio svojom krivnjom na autobusu, autobusnom kolodvoru, autobusnom stajalištu ili drugom objektu prijevoznika.

Članak 11.
Prijevoznik ne odgovara putniku za štetu nastalu radi kašnjenja ili prekida putovanja do kojih je došlo iz objektivnih razloga ili više sile.

Članak 12.
Putnici u autobus sa sobom mogu ponijeti samo jedan komad ručne prtljage (osobne stvari). Svu ostalu prtljagu putnici će smjestiti na mjesto predviđeno za prijevoz prtljage. Prtljažna karta se ne naplaćuje. Svakom putniku je u cijeni karte dozvoljeno u autobus unijeti samo jedan komad ručne (manje) prtljage. Prtljaga se prevozi na putnikov rizik, stoga se putnicima preporuča da vrjedniju prtljagu osiguraju preko osiguravajućeg društva.

Članak 13.
Nepraćena prtljaga bez označenog primatelja i pošiljatelja ne može se uzeti na prijevoz. Pošiljatelj je dužan organizirati preuzimanje prtljage na odredištu. Pošiljatelj ili primatelj pošiljke dužni su kod predaje ili primitka pokazati osobnu iskaznicu a prtljagu su dužni podići u roku od 10 dana od dana kad je ista stigla na odredište. Po proteku roka od 10 dana vozar/prijevoznik za prtljagu ne odgovara.

Članak 14.
Pri prijevozu prtljage vozar/prijevoznik ne odgovara za štetu nastalu djelovanjem više sile.

Članak 15.
Na prijevoz se neće primiti:

- osobe koje sa sobom nose vatreno oružje, osim osoba koje imaju ovlaštenje nositi vatreno oružje,
- osobe koje boluju od bolesti koje ugrožavaju zdravlje ili sigurnost drugih putnika (zarazne ili duševne bolesti)
- osobe u alkoholiziranom stanju i osobe pod utjecajem drugih opojnih sredstava,
- osobe bez odgovarajuće odjeće,
- osobe koje svojom odjećom mogu nanijeti štetu putnicima ili vozilu,
- djeca do 6 godina starosti bez pratnje,
- životinje, osim životinja iz članka 16,
- leševi, eksplozivne i lako zapaljive stvari, stvari neugodnog mirisa kao i stvari pokvarljivog sadržaja,
- stvari koje zbog svojih svojstava nagrizaju,
- stvari koje mogu povrijediti, uprljati ili oštetiti putnike, autobus ili druge stvari preuzete na prijevoz,
- gotov novac, vrijednosne papire, dragocjenosti, nakit i umjetnine,
- stvari čiji prijevoz zabranjen pozitivnim propisima, te
- nepraćena prtljaga iz članka 13.

Članak 16.
Prijevoz kućnih ljubimaca nije dozvoljen.

Članak 17.
Na završnim stajalištima linija, vozno osoblje mora odmah po izlasku putnika pregledati autobus, te nađene stvari mora predati ovlaštenoj osobi prijevoznika ili ovlaštenoj osobi autobusnog kolodvora ili stajališta. Kada se na autobusnom kolodvoru ili stajalištu nađe izgubljena stvar, radnik prijevoznika ili treća osoba dužne su nađenu stvar predati ovlaštenoj osobi autobusnog kolodvora ili stajališta.

Članak 18.
Ovlaštena osoba iz članka 17. dužna je savjesno pregledati svaku nađenu stvar i po mogućnosti pronaći vlasnika, a zaključane, plombirane ili čvrsto vezane stvari ovlaštena osoba dužna je odmah po prijemu otvoriti i utvrditi njihov sadržaj. Ukoliko se pronađe vlasnik pronađenih stvari osoba iz članka 17 dužna je istog odmah pozvati da preuzme stvari odnosno odrediti kako će se postupati sa nađenim stvarima. Kod predaje stvari vlasnik stvari dužan je pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potpisati pisanu izjavu sa kratkim opisom vezano za sadržaj stvari.

Članak 19.
Protekom roka od 30 dana od dana kada je stvar nađena u autobusu, na autobusnom kolodvoru ili stajalištu prestaje obveza prijevoznika za čuvanje iste, te prijevoznik može nađenu stvar prodati, baciti, uništiti ili darovati.

Članak 20.
Nađeni novac, vrijednosni papiri, zlato, nakit ili druge stvari veće vrijednosti ovlaštena osoba iz članka 17. dužna je čuvati u blagajni prijevoznika do isteka roka od 30 dana od dana kada su isti nađeni.

Članak 21.
Za nađene stvari bez vrijednosti ne važe odredbe Općih uvjeta prijevoza, a ovlaštena osoba iz članka 17 može odrediti da se iste bace ili unište.

Članak 22.
Odredbe općih uvjeta vrijede za linijski i za povremeni prijevoz putnika. Kupnjom vozne karte putnik u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete u prijevozu.

Članak 23.
Ovi Opći uvjeti prijevoza primjenjuju se od 01. siječnja 2014. Sastavni dio ovih Općih uvjeta u prijevozu je i važeći cjenik karata za linijski prijevoz putnika.